Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Hladké Životice

2. Důvod a způsob založení:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající“.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Starosta
Místostarosta
Výbor kontrolní, finanční a sportovní

Zaměstnanci zařazeni do Obecního úřadu:
Julie Malinová
referentka veřejné správy

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Hlavní 208
742 47 Hladké Životice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Hlavní 208
742 47 Hladké Životice

4.3. Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00
Úterý neúřední den *
Středa 08:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den *
Pátek: neúřední den *
* Tyto dny jsou vyhrazeny pro správní řízení, dohodnuté schůzky a další činnosti a agendy vyplývající z chodu Obecního úřadu.

4.4. Telefonní čísla
605 553 156

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetových stránek
www.hladkezivotice.cz

4.7. Adresa e-podatelny
obec@hladkezivotice.cz

4.8. Další elektronické adresy
starostka@hladkezivotice.cz

4.9. ID datové schránky
h9vaxn4

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení
č. účtu: 1764162389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

6. IČ
00848468

7. DIČ:
CZ00848468
Obec Hladké Životice od 1.9.2016 plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
Úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady
Vyhlášky, nařízení a směrnice
Územní plán
Povodňový plán

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a další podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
Typizované formuláře jsou ke stažení na stránce Dokumenty úřadu, ostatní formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Řešení životních situací na Portálu veřejné správy
Řešení životních situací na webových stránkách MVČR

13. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
– zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
– zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
– zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
– zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
– zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
– Platné obecně závazné vyhlášky
– Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce – viz úřední deska

14.2. Vydané právní předpisy
Obec Hladké Životice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF, 150 kB)

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro obec Hladké Životice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Ceník služeb a nájemného

19. Seznam organizací zřizovaných obcí
Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace