Územní plán

Návrh územ­ní­ho plánu Hlad­ké Ži­vo­ti­ce

18. 12. 2018|

Ozna­mu­je­me v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 50 odst. 2 a 3 sta­veb­ní­ho zá­ko­na do­tče­ným or­gá­nům, kraj­ské­mu úřadu, obci Hlad­ké Ži­vo­ti­ce, sou­sed­ním obcím a ve­řej­nos­ti za­há­je­ní pro­jed­ná­vá­ní Ná­vr­hu územ­ní­ho plánu Hlad­ké Ži­vo­ti­ce a vy­hod­no­ce­ní jeho vlivů na udr­ži­tel­ný roz­voj území, který bude:
•  spo­leč­ně pro­jed­nán s uve­de­ným or­gá­ny dne 07. 01. 2019 v 13:00 hodin v za­se­da­cí míst­nos­ti č. 031 Od­bo­ru územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu, Měst­ský úřad Nový Jičín, Ma­sa­ry­ko­vo nám. 1, Nový Jičín.
•   vy­sta­ven  k ve­řej­né­mu na­hléd­nu­tí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
– na Od­bo­ru územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu,  Měst­ské­ho úřadu Nový Jičín, Ma­sa­ry­ko­vo nám. 1, Nový Jičín, v kan­ce­lá­ři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.​machac@​novyjicin-​town.​cz)
– na Obec­ním úřadě Hlad­ké Ži­vo­ti­ce, Hlav­ní 208,  Hlad­ké Ži­vo­ti­ce (tel: 556 756 023, e-mail: obec@​hla​dkez​ivot​ice.​cz)

Zá­ro­veň je do Ná­vr­hu územ­ní­ho plánu Hlad­ké Ži­vo­ti­ce a vy­hod­no­ce­ní jeho vlivů na udr­ži­tel­ný roz­voj území možné na­hléd­nout zde:

A  ÚZEM­NÍ PLÁN HLAD­KÉ ŽI­VO­TI­CE
A. Tes­to­vá část
pdf Hlad­ké Ži­vo­ti­ce-tex­to­vá část (pdf, 843 KB)
A. Gra­fic­ká část
pdf A.1 Zá­klad­ní čle­ně­ní území (pdf, 700 KB) , pdf A.1 Zá­klad­ní čle­ně­ní úze­mí-le­gen­da (pdf, 202 KB)
pdf A.2 Hlav­ní vý­kres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 Hlav­ní vý­kres-le­gen­da (pdf, 424 KB)
pdf A.3 Ve­řej­ně pro­spěš­né stav­by (pdf, 895 KB) , pdf A.3 Ve­řej­ně pro­spěš­né stav­by-le­gen­da (pdf, 233 KB)
B.  ODŮ­VOD­NĚ­NÍ ÚZEM­NÍ­HO PLÁNU
B. Tes­to­vá část
pdf Hlad­ké Ži­vo­ti­ce-odů­vod­ně­ní (pdf, 4 MB)
B. Gra­fic­ká část
pdf B.1 Ko­or­di­nač­ní vý­kres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 Ko­or­di­nač­ní vý­kres-le­gen­da (pdf, 896 KB)
pdf B.2 Do­pra­va (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Do­pra­va-le­gen­da (pdf, 671 KB)
pdf B.3 Vodní hos­po­dář­ství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 Vodní hos­po­dář­ství-le­gen­da (pdf, 544 KB)
pdf B.4 Ener­ge­ti­ka (pdf, 3 MB) , pdf B.4 Ener­ge­ti­ka-le­gen­da (pdf, 578 KB)
pdf B.5 ZPF (pdf, 2 MB) , pdf B.5 ZPF-le­gen­da (pdf, 429 KB)
pdf B.6 Širší vzta­hy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vzta­hy-le­gen­da (pdf, 489 KB)

VY­HOD­NO­CE­NÍ VLIVŮ ÚZEM­NÍ­HO PLÁNU NA ŽI­VOT­NÍ PRO­STŘE­DÍ pdf SEA Hlad­ke Zi­vo­ti­ce-fin (pdf, 5 MB)

VY­HOD­NO­CE­NÍ VLIVŮ ÚZEM­NÍ­HO PLÁNU NA UDR­ŽI­TEL­NÝ ROZ­VOJ ÚZEMÍ pdf Hlad­ké Ži­vo­ti­ce-URÚ (pdf, 1 001 KB)

nebo je  možné na­hléd­nout na webo­vé strán­ky Obce Hlad­ké Ži­vo­ti­ce pod zá­lož­kou Územ­ní plán www.​Hla​dkeZ​ivot​ice.​cz nebo zde.

Do­tče­né or­gá­nysou­sed­ní obce vy­zý­vá­me v sou­la­du s usta­no­ve­ní § 50 odst. 2 sta­veb­ní­ho zá­ko­na k uplat­ně­ní sta­no­vi­sek do 30-ti dnů ode dne jed­ná­ní tj. do 06. 02. 2019.

Každý (ob­ča­né, fy­zic­ké a práv­nic­ké osoby, or­ga­ni­za­ce) může v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 50 odst. 3 sta­veb­ní­ho zá­ko­na uplat­nit v uve­de­né lhůtě pí­sem­né při­po­mín­ky, tj. do 06. 02. 2019.
K poz­dě­ji uplat­ně­ným při­po­mín­kám se ne­při­hlí­ží.
Při­po­mín­ky za­sí­lej­te pí­sem­ně vý­hrad­ně na ad­re­su po­ři­zo­va­te­le, tj. Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu, Ma­sa­ry­ko­vo nám. 1, 741 01 Nový Jičín; pří­pad­ně do da­to­vé schrán­ky “ywm­b4nc“

Dále ve vazbě na výše uve­de­né pro­jed­ná­ní Ná­vr­hu územ­ní­ho plánu Hlad­ké Ži­vo­ti­ce a vy­hod­no­ce­ní vlivů na udr­ži­tel­ný roz­voj území po­řá­dá Obec Hlad­ké Ži­vo­ti­ce ve spo­lu­prá­ci s Úřa­dem územ­ní­ho plá­no­vá­ní Měst­ské­ho úřadu v Novém Ji­čí­ně ve­řej­nou be­se­du, která se usku­teč­ní:

ve stře­du 30. 01. 2019 v 17:00 v sále Kul­tur­ní­ho domu Obec­ní­ho úřadu Hlad­ké Ži­vo­ti­ce

Nový Územní plán Hladké Životice

1. 7. 2016|

Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 9. zasedání dne 7.4.2016 pořízení nového Územního plánu Hladké Životice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období

Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. 6. 2016 Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období.

Soubor Zveřejněno / vyvěšeno Velikost
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu 1. 7. 2016 266 KB