Ceník nájemného – platný od 01.01.2022

Pronájem prostor sálu KD obce Hladké Životice
(cena za jednodenní pronájem)

sál KD
smuteční hostina občané HŽ zdarma
ostatní 2 000 Kč
výroční schůze složek
(jedenkrát ročně)
zdarma
rodinné oslavy, svatby, kulturní akce, plesy spolky a občané HŽ 2 500 Kč
ostatní 5 000 Kč
předváděcí akce, prodej, firemní akce, školení 5 000 Kč
krátkodobé pronájmy (tzv. hodinové) spolky se sídlem v HŽ 300 Kč / hod.
ostatní 600 Kč / hod.

Možnost zapůjčení ubrusů
Poplatek za zapůjčení ubrusů 100,- Kč + záloha ve výší 1000,- Kč za vyčištění použitých ubrusů. Vyúčtování dle dokladů z čistírny.
Při akci většího rozsahu (ples, svatba) je pronajímatel oprávněn požadovat zálohu před konáním akce.

Pronájem prostor v obecní Dřevěnici – do 25 osob

kulturní akce, rodinné oslavy apod. občané HŽ 1 500 Kč
ostatní 2 000 Kč

Cena za elektrické energie 9,24/1 kWh.
K ceně nájmu se připočítává cena spotřebované el. energie dle stavu při předání a převzetí objektu.

Poplatek se promíjí pro konání smuteční hostiny za zesnulého občana s trvalým bydlištěm v Hladkých Životicích.
Rodinné oslavy, svatby: oslavenec nebo jeden ze snoubenců musí mít trvalý pobyt v Hladkých Životicích.

Ceny za pronájem jsou vč. DPH 21%.
V Hladkých Životicích dne 24.01.2022 – schválila RO č.41.

Ceník služeb

Hlášení místním rozhlasem

40 Kč / jedno hlášení (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Kopírování – černobílé

jedna strana A4 2 Kč
oboustraně strana A4 3 Kč
jedna strana A3 3 Kč
oboustraně strana A3 4 Kč

Zapůjčení laviček se stolem (set 1x stůl, 2x lavička)

50 Kč (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Inzerce ve zpravodaji

200 Kč / A5 textu (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Ceník za zřízení pozemkových služebností omezujících vlastnické právo obce Hladké Životice k věcem nemovitým

Sazebník úhrad

1. Služebnosti inženýrských sítí do pozemních komunikací, ostatních ploch a pozemků (elektrická vedení,
plynovody, vodovody, kanalizace, telekomunikace) a průchod a průjezd

– sazba za každý započatý m 2 nejméně 50,- Kč + jednorázový poplatek 3.000,-Kč/za 1 parcelu.
Za započatý m2 se počítá také plocha případně vzniklého ochranného pásma podle platných právních předpisů.

2. Pozemkové služebnosti neuvedené pod bodem 1. této přílohy:
– sazba za každý započatý m 2 nejméně 50,- Kč + jednorázový poplatek 3.000,- Kč/za 1 parcelu.

3. V případě, že oprávněnými z pozemkové služebnosti je fyzická osoba, bytová družstva, nebo
společenství vlastníků bytových jednotek v souvislosti s výstavbou, nebo rekonstrukcí nemovitostí ve
svém vlastnictví určenou k bydlení (nikoliv podnikání), od jednorázového poplatku se osvobozují.

4. Všechny ceny uvedené v těchto zásadách jsou bez DPH. V  případě, že oprávněnými
z pozemkovými služebnostmi jsou fyzické osoby, bytové družstva nebo společenství vlastníků
bytových jednotek, kde je pozemková služebnost zřízena v souvislosti s výstavbou, nebo rekonstrukcí
nemovitostí ve svém vlastnictví určenou k bydlení je uvedená cena včetně DPH, přičemž sazba DPH je
stanovena vždy dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5. Služebnosti opory cizí stavby, okapů svodů dešťových vod, právo dešťových vod a právo na vodu
budou řešeny individuálně.