Cílem projektu Předcházení vzniku BRKO v Hladkých Životicích je pořízení 150 kusů plastových zahradních kompostérů pro občany, za účelem prevence vzniku směsného komunálního odpadu, ze kterého bude vytříděna biologická složka. Projekt přispívá k plnění cílů v rámci programového období 2014-2020 tím, že zvyšuje stupeň separace a tím využitelnost odpadů z domácností. Dále zvýší kapacitu pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu v místě jeho vzniku a sníží tím náročnost provozu stávajícího systému nakládání s odpady. A sníží množství směsného komunálního odpadu v zapojených obcích, takže sníží nároky na kapacitu skládek.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.