Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Hladké Životice

 1. Název
 2. Obec Hladké Životice

 3. Důvod a způsob založení:
 4. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. "Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající".

 5. Organizační struktura
 6. Zastupitelstvo obce
  Rada obce
  Starosta
  Místostarosta
  Výbor kontrolní a finanční

  Zaměstnanci zařazeni do Obecního úřadu:
  Božena Londinová
  úředník

 7. Kontaktní spojení
 8. Hlavní 208
  742 47 Hladké Źivotice

  tel: 556 756 023
  datová schránka: h9vaxn4

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Hlavní 208
  742 47 Hladké Źivotice

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Hlavní 208
  742 47 Hladké Źivotice

  4.3. Úřední hodiny
  Pondělí 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  Úterý 07:30 - 15:30 * neúřední den
  Středa 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  Čtvrtek 07:30 - 15:30 * neúřední den
  Pátek: 07:30 - 12:00 * neúřední den


  4.4. Telefonní čísla
  556 756 023
  605 553 156

  4.5. Čísla faxu

  4.6. Adresa internetových stránek

  4.7. Adresa e-podatelny

  4.8. Další elektronické adresy

  4.9. ID datové schránky
  h9vaxn4
 9. Případné platby lze poukázat
 10. Bankovní spojení
  č. účtu: 1764162389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

 11. IČ: 00848468

 12. DIČ: CZ00848468
  Obec Hladké Životice od 1.9.2016 plátcem DPH.

 13. Dokumenty
  8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  Úřední deska
  Rozvaha 2012 - příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce
  Výkaz zisku a ztráty 2012 - příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce
  Příloha 2012 - příloha č. 3 k závěrečnému účtu obce
  FIN 2012 - příloha č. 4 k závěrečnému účtu obce
  Audit 2012 - příloha č. 5 k závěrečnému účtu obce
  Výroční zpráva ZŠ a MŠ 2012 - příloha č. 6 k závěrečnému účtu obce
  Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ - příloha č. 8 k závěrečnému účtu obce
  Příloha ZŠ a MŠ 2012 - příloha č. 9 k závěrečnému účtu obce

  8.2 Rozpočet
  Rozpočet 2013
  Rozpočet 2014

 14. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
  - ústně – v kanceláři úřadu
  - písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  - e-mailem: obec@hladkezivotice.cz
  - elektronickým podáním: obec@hladkezivotice.cz
  - telefonicky na tel. čísle: 556 756 023

  Úřední hodiny
  Pondělí 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  Úterý 07:30 - 15:30 * neúřední den
  Středa 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  Čtvrtek 07:30 - 15:30 * neúřední den
  Pátek: 07:30 - 12:00 * neúřední den


  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
  Lhůty
  - Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  - Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  - Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  - Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  - Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  - Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  - Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  - Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  - Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny
  - Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  - Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Kdo může o informaci požádat
  - o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne
  - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne
  - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá
  - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat
  - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu
  - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví
  - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá
  - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne
  - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 15. Příjem žádostí a další podání
  V případě, že je žádost podána ústně, zaměstnanec Obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 
  V případě, že je žádost podána písemně /včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo poštou/, musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká je konkrétní informace je požadována 
  - kdo žádost podává. 

 16. Opravné prostředky
  Co když orgán žádosti nevyhoví
  - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  - proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.

  Komu se odvolání posílá
  - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne
  - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 17. Formuláře
  Typizované formuláře jsou ke stažení zde, ostatní formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 18. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

 19. Předpisy
  14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
  - zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  - zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  - zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  - zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  - Platné obecně závazné vyhlášky
  - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - viz úřední deska

  14.2. Vydané právní předpisy
  Obec Hladké Životice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 20. Úhrady za poskytování informací 
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde

  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 21. Licenční smlouvy
  16.1. Vzory licenčních smluv
  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  16.2. Výhradní licence
  V současné době nejsou pro obec Hladké Životice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 22. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva za rok 2018
  Výroční zpráva za rok 2017
  Výroční zpráva za rok 2016

  Výroční zpráva za rok 2015
  Výroční zpráva za rok 2014
  Výroční zpráva za rok 2013
  Výroční zpráva za rok 2012
  Výroční zpráva za rok 2011
  Výroční zpráva za rok 2010

 23. Ceník služeb a nájemného

 24. Seznam organizací zřizovaných obcí

  Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU